Duidelijkheid in de VVE

Veel eigenaren van een appartement zijn in verwarring over wie moet opdraaien voor onderhoud en herstel van appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Dat komt omdat de rechten en plichten genoemd worden in verschillende documenten. De splitsingsakte, het (model-)reglement en een huishoudelijk reglement.

De Splitsingsakte

De VVE heeft altijd een splitsingsakte, in de splitsingsakte staat uit welke onroerende zaken het appartementsrecht is ontstaan, welke onderdelen van de onroerende zaak gemeenschappelijk zijn, voor welk breukdeel iedere eigenaar aansprakelijk is, de stemverhouding binnen de VVE etc. De splitsingsakte kan een aparte akte zijn die u bij de aankoop van uw appartement van de notaris heeft gekregen, maar het komt vaak voor dat de splitsingsakte tekstueel is verwerkt in de eigendomsakte van de woning die u ook van de notaris heeft gekregen.

Het Modelreglement

Het verwarrende is dat in de splitsingsakte meestal maar een aantal artikelen is opgenomen met betrekking tot de VVE en er verder wordt verwezen naar een specifiek modelreglement dat van toepassing is op uw VVE. Dit modelreglement regelt in algemene zin zaken over het bestuur, de vergadering, de wijze van het nemen van besluiten binnen de VVE, financieel beheer etc. De diverse versies zijn eenvoudig op het internet te vinden. Het modelreglement en de splitsingsakte vullen elkaar aan en beide documenten moeten geraadpleegd worden om te zien welke regels van toepassing zijn.

Huishoudelijk reglement

Het kan zijn dat uw VVE ook een huishoudelijk reglement kent. Daarin zijn aanvullende regels opgenomen op het modelreglement en de splitsingsakte. Er staan bijvoorbeeld regels in over het gebruik van de gemeenschappelijke tuin of het houden van huisdieren. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de splitsingsakte, het modelreglement of de wet en is dus ook weer lager in rang dan het modelreglement.

Wordt u dus de volgende keer geconfronteerd met een probleem of een vraag binnen uw VVE, pak dan eerst het splitsingsreglement en het modelreglement dat van toepassing is verklaard erbij. Controleer daarnaast of aanvullende regels zijn opgesteld in een huishoudelijk reglement.

Terug naar overzicht