Actueel

Verzoek huurder te ontruimen en graag spoedig!

Regelmatig krijgen wij de vraag: hoe een verhuurder zo spoedig mogelijk zijn huurder kan ontruimen? Vaak volgt de vraag: is een kort geding geen mogelijkheid? In een kort geding kan enkel de ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Het vorderen van ontbinding van de huurovereenkomst is niet mogelijk. In de praktijk vormt dit vaak geen probleem. Als de huurder eenmaal ontruimd is, maakt de huurder over het algemeen geen aanspraak meer op de huurovereenkomst. Aan een kort geding kleven...

Funderingsherstel: Gedeelde smart.....

Het komt vaak voor dat twee of meer personen gezamenlijk eigenaar zijn van een deel van een onroerende zaak. Denk hierbij aan een muur of fundering. Juridisch wordt dit een mandelige zaak genoemd. Op grond van de wet dienen de mede-eigenaars bij te dragen aan de kosten voor onderhoud, reiniging en vernieuwing van de mandelige zaak. Hierbij kan verschil van inzicht ontstaan tussen de eigenaars. De een vindt onderhoud, reiniging of vernieuwing wel nodig en de ander niet. Maar wat nu te doen...

Huuverhogingspercentages 2015 bekend

De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%. De basishuurverhoging is gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (1% in 2014) plus een opslag van 1,5%. De huurverhogingen vallen door de gedaalde inflatie wat lager uit dan vorig jaar. De verhoging wordt berekend over de kale huurprijs, dat is de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Ook dit jaar is een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk voor verhuurders van sociale huurwoningen...

Wat gaat 2015 brengen voor huizenbezitters en verhuurders?

Het einde van het jaar komt in zicht. Een goed moment om een paar belangrijke voor de vastgoedmarkt belangrijke veranderingen die in 2015 zullen worden doorgevoerd kort en beknkopt onder uw aandacht te brengen.   Maximale hypotheeksom wordt verder beperkt. Om verdere kredietverlening aan banden te leggen wordt de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde met nog een 1% verlaagd, naar 103%, inclusief 2% overdrachtsbelasting. Uiteindelijk moet deze ratio in...

Procedures blijven lang duren

De rechtbank heeft al enige tijd als doelstelling het korter laten duren van rechtzaken. uit de kengetallen gepubliceerd op de website van de rechtspraak  blijkt dat dit doel helaas niet is gehaald. Er is zelfs sprake van het oplopen van de duur van rechtzaken. Roepel Advocaten merkt dat ook in de praktijk en probeert in elk geval om voor haar cliënten de wachttijd (in gevallen waarin snelheid is gewenst) tot een absoluut minimum te beperken, door zelf altijd tijdig uw stukken in te...

Transformatie leegstaande kantoren wordt makkelijker

Vanaf 1 november 2014 treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht in werking. Zo worden de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen in het achtererfgebied verruimd en wordt het mogelijk om via de reguliere procedure een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Vooral dat laatste is voor vastgoedeigenaren die te maken hebben met langdurige leegstand in kantoren een uitkomst. Het gewijzigde Besluit omgevingsrecht vergemakkelijkt namelijk de...

Toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zaken

Op 30 september jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de executieveilingen van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken. De wijzigingen moeten intreden per 1 januari 2015 en moeten leiden tot hogere verkoopopbrengsten. De belangrijkste wijzingen zijn: De executieveiling kan na inwerkingtreding van de wetswijziging ook uitsluitend via het internet plaatsvinden. Het blijft mogelijk om de executieverkoop in een veilingzaal te...

Risico op huurachterstanden verdubbeld in tien jaar

Uit het Onderzoek: Betaalrisico's in de huur- en koopsector, 2002-2012 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat in 2002 nog circa 5 procent van de huurders een betaalrisico kende terwijl dat aandeel in 2012 meer dan verdubbeld is tot circa 13 procent. Voor verhuurders is het dus nog belangrijker dan vroeger om alert te reageren bij dreigende problemen en oplopende achterstanden. Immers als de huur onbetaald wordt gelaten is er vaak sprake van veel meer...

Huurders van winkelruimte laten kansen liggen

Uit een onderzoek van brancheorganisatie INretail onder ruim zeshonderd woon- en modewinkels blijkt dat huurders onvoldoende in onderhandeling gaan met de verhuurder bij het aangaan of bij het verlengen van een huurovereenkomst terwijl 2/3 van de huurders die dit wel doen een lagere huurprijs overeenkomen. Roepel Advocaten kan huurders van commercieel onroerend goed helpen bij het sluiten van een zo gunstig mogelijke huurovereenkomst en kan voor u lopende contracten kritisch onderzoeken op...

Na veertiendagenbrief geen nadere incassohandeling nodig voor buitengerechtelijke incassokosten.

In de wettelijke regeling over incassokosten bestaat pas recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, als daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht. Voor die incassohandelingen moet bovendien voldoende aanleiding bestaan. Zijn eenmaal redelijke incassohandelingen verricht en heeft de consument- schuldenaar de veertiendagenbrief ontvangen, dan moet binnen veertien dagen worden betaald om aan incassokosten te ontkomen. Die veertiendagenbrief is...